Home  >  회사소개  >  회사개요


 • 회사명   동도테크 / 동도테크(주)


 • 대표   김수권


 • 전화   053-583-8130


 • 팩스   053-583-8132


 • 이메일   dongdotech@hanmail.net • 주소   42922 대구광역시 달성군 다사읍 세천로9길 29, 동도빌딩 4층

Tel :  053-583-8130 | Fax :  053-583-8132 | E-mail :  dongdotech@hanmail.net
Address : 42922 대구광역시 달성군 다사읍 세천로9길 29, 동도빌딩 4층 ㅣ Biz License : 514-21-52040 ㅣ 대표자명 : 김수권 

Copyright © DONGDOTECH All Rights Reserved