Home  >  제품소개  >  Sensor / Micrometer  >  전자마이크로메타

ML-MP

  • 컬러 TFT LCD
  • 터치패널로 사용자 편의성 증대
  • 다양한 측정모드 및 히스토그램
  • 다양한 연산식 제공
  • ( +, - , AVG , MAX-min )
  • RS232C / RS485
  • Micro SD Data 저장


종류

ML-MP S series(PROBE 전용)

ML-MP R series(RUN-OUT 전용)

ML-MP A series(AIR GAUGE 전용)Tel :  053-583-8130 | Fax :  053-583-8132 | E-mail :  dongdotech@hanmail.net
Address : 42922 대구광역시 달성군 다사읍 세천로9길 29, 동도빌딩 4층 ㅣ Biz License : 514-21-52040 ㅣ 대표자명 : 김수권 

Copyright © DONGDOTECH All Rights Reserved